DEFINICIÓ

La igualtat de gènere, també coneguda com a igualtat de sexes, involucra que els homes i les dones han de rebre el mateix tractament. Aquest concepte és clau en la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, en què l’objectiu final és proporcionar la igualtat legal i la igualtat social, especialment en les activitats democràtiques, i assegurar la igualtat de remuneració per igual treball. El principi d’igualtat i de no-discriminació per raó de sexe és una obligació de dret internacional general, que vincula totes les nacions i, atès el seu caràcter principal, s’estableix sempre com un principi que ha d’inspirar la resta dels drets fonamentals.